Teollisuuden tietoverkot ja tietoturva murroksessa?

Teollisuusmaailman digitalisoituminen ja yhä älykkäämmät järjestelmät ovat tuoneet mukanaan valtavan määrän mahdollisuuksia, mutta samalla myös kasvaneen tarpeen tietoturvan ja tietoverkkojen suhteen.

Sujuvaa konepajatyöskentelyä

Tuontantoympäristöjen (OT/ Operational Technology) tietoturva on noussut keskiöön, kun varsinkin valmistavanteollisuuden yritykset pyrkivät suojaamaan kriittisiä järjestelmiään ja prosessejaan kasvavia uhkia vastaan. Tässä artikkelissa tutustumme Mintlyn rooliin OT-integraattorina ja siihen, miten osaamisemme ja erilaiset ratkaisut auttavat asiakkaitamme turvaamaan myös tuontantoympäristöt tulevaisuudessa.

IT- ja OT-osastojen yhteistyön kehittäminen

OT-puoli keskittyy usein fyysisiin prosesseihin ja laitteisiin. Se liittyy teolliseen valvontaan ja automaatioon kuten tehtaiden tuotantolinjoihin, voimalaitoksiin ja infrastruktuurin hallintaan. OT:n tärkein tavoite on huolehtia fyysisestä turvallisuudesta ja varmistaa järjestelmien jatkuvuus.

IT-puoli taas keskittyy tietojen käsittelyyn ja hallintaan. Se kattaa tietokonejärjestelmät, verkot, tietokannat ja ohjelmistot. IT:n rooli on huolehtia tietotekniikasta yrityksen laajassa tietojärjestelmässä ja varmistaa tietojen oikea-aikainen saatavuus ja turvallisuus.

Vaikka OT ja IT perinteisesti toimivat erillään, nykyään IT: ja OT:n yhdistäminen on kasvava trendi. Industrial Internet of things (IIoT), kasvavat uhat, pilviyhteydet ja älykkäät järjestelmät tuovat yhteen OT:n ja IT:n näkökulmat. Yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja, kun fyysiset toiminnot ja tietotekninen älykkyys yhdistetään. Yhteistyöllä pystytään hyödyntämään jo olemassa olevia tietoturva ja tietoverkko ratkaisuja.

OT ja IT ovat kaksi erilaista maailmaa, mutta niiden vuorovaikutus on yhä tärkeämpää teknologian kehityksessä. Organisaatioiden on ymmärrettävä näiden kahden alueen eroavaisuudet ja löydettävä tapoja integroida ne tehokkaasti saavuttaakseen parhaat tulokset liiketoiminnassaan. Usein lähdemme liikkeelle siitä, että IT- ja OT-tiimit tuodaan lähemmäksi toisiaan ja saavutamme sitä kautta molempien osapuolien tavoitteet paremmin.

Käytännön esimerkki Mintlyn asiantuntijoiden OT-tietoturva kehittämisestä

Tätä kirjoittaessa tammikuussa 2024, Mintlyn asiantuntijat tekevät kartoituksia ja kehitysprojekteja useissa asiakkuuksissa ympäri Suomen.

Tyypillisesti aloitamme kehitystyön määrittämällä tavoitteen. Tavoite voi olla täyttää jonkin tietoturvastandardin tai direktiivin vaatimukset esim. NIS2, IEC62443 tai ISO27001 ja sitä kautta varmistaa alan parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen yrityksen toimintaan. Tavoite voi olla myös yleisen tietoturvatason nosto tai yksittäisten haasteiden, vaikkapa etäyhteyksien harmonisointi tai näkyvyyden parantaminen.

Usein nykytilasta ei ole riittävästi tietoa tai se on hajallaan monessa paikassa, jolloin nykytilan kartoittaminen on hyvä selvittää ennen kuin lähdetään tekemään kehitystyötä. Mintlyn asiantuntijat pystyvät hyödyntämään olemassa olevia ratkaisuja ja dokumentaatiota kartoittamiseen tai aloittaa kartoittamisen nollasta.

Kun kriittiset prosessit, yhteydet ja laitteet ovat selvillä, on helpompi lähteä niitä suojaamaan. Erityshuomiota kehitystyössä OT-verkoissa kiinnitämme verkkojen segmentointiin, pääsyhallintaan, etäyhteyksiin, haavoittuvuuksien hallintaan, prosesseihin, vastuisiin ja jatkuvuuteen. Jatkuvuuden varmistaminen on tärkein tavoite kaikissa OT-projekteissa.

Testaaminen ja hienosäätö kuuluvat olennaisena osana kehitysprojekteihimme. Tuotannonprosessit kun ovat todella herkkiä vikaantumaan, ei niitä haluta kuormittaa yhtään ylimääräistä, eikä muutoksia haluta tehdä ilman kunnollista suunnittelua. Siksi tulee kaikki järjestelmät ja ratkaisut testata, ennen kuin ne siirretään tuotantokäyttöön. OT-verkot ja prosessit eroavat monella tapaa perinteisestä IT-maailman ratkaisuista ja hyödynnämmekin perinteisten ratkaisujen lisäksi useaa tuotantoverkkoihin suunniteltua ratkaisua.

Jotta tulevaisuuden vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin voidaan varautua, mietimme aina yhdessä asiakkaan kanssa huomista pidemmälle. 3-5 vuoden päähän tähtäävä suunnitelma on oikea lähestymistapa, kun halutaan tehdä yhdessä laadukkaasti ja järkevästi muutoksia järjestelmiin. Toki myös nopeutta vaativat projektit onnistuvat asiantuntijoiltamme, kun myös sen tyyppisille muutoksille on välillä tarve.

Meillä osaaminen kattaa kokonaisvaltaisesti verkkojen ja tietoturvan ratkaisut, riippumatta siitä missä palvelut ja prosessit pyörivät. Mintlyltä asiakas saa kaikki IT- ja OT-ympäristöihin liittyvät asiantuntijat ja ratkaisut helposti yhdestä paikasta.

Takaisin